دوره و شماره: دوره 44، شماره 1 - شماره پیاپی 212546، بهار 1389 (مهندسی عمران و نقشه برداری) 
4. پاسخ دینامیکی تونل‌های دایره‌ای بدون پوشش تحت تأثیر انفجار داخلی

محمد رحیمیان؛ بابک امیدوار؛ بنیامین کیومرثی؛ علیرضا صناعی ها


شماره‌های پیشین نشریه

مهندسی عمران و نقشه برداری
زمستان 1389، صفحه 607-763
مهندسی عمران و نقشه برداری
زمستان 1389، صفحه 469-605
مهندسی عمران و نقشه برداری
پاییز 1389
مهندسی عمران و نقشه برداری
تابستان 1389، صفحه 131-309
مهندسی عمران و نقشه برداری
بهار 1389