دوره و شماره: دوره 44، شماره 1 - شماره پیاپی 212546، فروردین 1389 (مهندسی عمران و نقشه برداری) 
پاسخ دینامیکی تونل‌های دایره‌ای بدون پوشش تحت تأثیر انفجار داخلی

محمد رحیمیان؛ بابک امیدوار؛ بنیامین کیومرثی؛ علیرضا صناعی ها


شماره‌های پیشین نشریه

مهندسی عمران و نقشه برداری
اسفند 1389، صفحه 607-763
مهندسی عمران و نقشه برداری
دی 1389، صفحه 469-605
مهندسی عمران و نقشه برداری
مهر 1389
مهندسی عمران و نقشه برداری
تیر 1389، صفحه 131-309
مهندسی عمران و نقشه برداری
فروردین 1389