پاسخ دینامیکی تونل‌های دایره‌ای بدون پوشش تحت تأثیر انفجار داخلی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

امروزه سازه های زیرزمینی با توجه به شرایط گسترش و توسعه شهرها، به طور فزاینده‌ای ساخته شده و مورد بهره برداری قرار می‌گیرند. در این شرایط قرار گرفتن دو تونل در کنار یکدیگر نه تنها دور از ذهن نیست، بلکه به وفور مشاهده می شود. در این مقاله ابتدا در باره روش المان مرزی در دامنه زمانی توضیح داده شده است و سپس به بررسی پارامتری پاسخ دینامیکی تونل های بدون پوشش دایره‌ای تحت تاثیر انفجار داخلی در دو حالت، تغییر پارامتر عمق یک تونل تحت تأثیر انفجار و تغییر پارامتر فاصله افقی دو تونل کم عمق تحت تأثیر انفجار پرداخته شده است. پاسخ های مورد بررسی، نتایج مربوط به تغییر مکان شعاعی گره ها و تنش های محیطی هستند. پاسخ های بدون بعد به دست آمده، اهمیت تأثیر پارامترهای هندسی بر تونل بدون پوشش تحت تأثیر انفجار داخلی را به تصویر می کشد و راهنمایی مناسب برای طراحی مکانی تونل‌های کم عمق تحت تأثیر انفجار داخلی به دست می دهد.

کلیدواژه‌ها