تعیین معادلات رژیم رودخانه بر اساس معادله توان واحد جریان

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این مقاله، معادلات رژیم رودخانه به کمک توسعه معادله توان واحد جریان و کاربرد آن در مورد دو رودخانه سیستان و کرج به دست آمده‌اند. برای این منظور با مروری بر تحقیقات گذشته، ابتدا مبانی و مفهوم رژیم و هندسه- هیدرولیکی در رودخانه ذکر می شود و سپس روش‌ها و نتایج به دست آمده توسط محققین قبلی به صورت دسته بندی شده ارائه می‌شود. در گام بعدی معادله توان واحد جریان با در نظر گرفتن پارامترهای غلظت وزنی رسوبات و سنگینی نسبی ذرات معلق توسعه داده می‌شود. سپس با استفاده از آنالیز ابعادی، معادله توان واحد جریان بی بعد به دست می‌آید. در انتها، معادلات رژیم برای دو رودخانه سیستان و کرج به کمک معادله توان واحد جریان بی بعد استنتاج و ارائه می‌شود. در نهایت نتایج حاصل از این معادلات با مقادیر مشاهداتی و سایر معادلات رژیم مقایسه می‌شوند. نتایج به دست آمده از معادلات رژیم توسعه یافته در این تحقیق با مشاهدات صحرائی همخوانی خوبی را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها