تحلیل پایداری سه بعدی شیروانی‌ها بر اساس مکانیسم گسیختگی چرخشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه زلزله

2 دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله بر مبنای روش تحلیل حدی مرز بالا به بررسی سه بعدی پایداری شیروانی‌ها بر اساس مکانیسم گسیختگی چرخشی پرداخته شده است. برای سطح زیرین مکانیسم گسیختگی از یک رویه اسپیرال لگاریتمی استفاده شده است. سطوح جانبی مکانیسم گسیختگی با حل یک معادله دیفرانسیل غیر خطی به دست می‌آید که یک جواب ممکن این معادله در این بررسی استفاده شده است. در این تحقیق الگوریتمی تهیه شده است که با استفاده از آن می‌توان کمترین ضریب اطمینان پایداری شیروانی‌ها را محاسبه کرد. همچنین در این الگوریتم امکان محاسبة کوچک‌ترین مقدار بارحدی پی‌ها با بار خارج از مرکز که روی شیروانی‌ها واقع شده‌اند گنجانده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق به صورت نمودارهای بدون بعد ارائه شده که با استفاده از آنها می‌توان ظرفیت باربری پی‌های سطحی واقع روی شیروانی‌های خاکی را در شرایط مختلف هندسه مسئله و خصوصیات خاک تعیین نمود.

کلیدواژه‌ها