برگردان داده‌های لرزه‌ای میدان گازی سراجه و محاسبه تخلخل

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 پژوهشگاه زلزله

چکیده

راه مستقیم دستیابی به خواص پتروفیزیکی در بررسی مخازن هیدروکربنی، حفر چاه است و از آن جا که این عمل هزینه زیادی را در بر دارد، همواره تلاش بر استخراج این خواص از ردهای لرزه‌ای می باشد. بدین منظور، روش های متعددی ابداع شده‌اندکه هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارند. از میان این روش‌ها، برگردان لرزه‌ای، یکی از ابزارهای بسیار مناسب جهت توصیف لرزه‌ای مخزن قلمداد می‌شود. برگردان لرزه‌ای رد لرزه‌ای را به مدل بلوکی امپدانس تبدیل کرده و به صورت یک واهمامیخت عمل می‌کند. امپدانس صوتی یک ارتباط قوی با تخلخل داشته و به عنوان یک مشخصه مفید برای توصیف مخزن است. در این مقاله از دو روش خارهای پراکنده به شیوه برنامه ریزی خطی و بر مبنای مدل برای برگردان داده‌های لرزه‌ای دو بعدی میدان گازی سراجه و ساخت مدل امپدانس استفاده شده است. با به کارگیری این مدل و ایجاد یک رگرسیون خطی، مدل تخمینی تخلخل به دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها