دوره و شماره: دوره 44، شماره 4 - شماره پیاپی 340120، دی 1389، صفحه 469-605 (مهندسی عمران و نقشه برداری) 
استفاده از منطق فازی در محیط GIS به‌ منظور مکان‌یابی نیروگاه‌های گازی

صفحه 583-595

سارا بهشتی فر؛ محمد سعدی مسگری؛ محمد جواد ولدان زوج؛ محمد کریمی


شماره‌های پیشین نشریه

مهندسی عمران و نقشه برداری
اسفند 1389، صفحه 607-763
مهندسی عمران و نقشه برداری
دی 1389، صفحه 469-605
مهندسی عمران و نقشه برداری
مهر 1389
مهندسی عمران و نقشه برداری
تیر 1389، صفحه 131-309
مهندسی عمران و نقشه برداری
فروردین 1389