دوره و شماره: دوره 44، شماره 4 - شماره پیاپی 340120، زمستان 1389، صفحه 469-605 (مهندسی عمران و نقشه برداری) 
4. شکل پذیری تیرهای مسلح ساخته شده با بتن خود متراکم

صفحه 497-506

یاسر شریفی؛ علی اکبر مقصودی؛ رضا رهگذر


13. استفاده از منطق فازی در محیط GIS به‌ منظور مکان‌یابی نیروگاه‌های گازی

صفحه 583-595

سارا بهشتی فر؛ محمد سعدی مسگری؛ محمد جواد ولدان زوج؛ محمد کریمی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1389، صفحه 607-763 زمستان 1389، صفحه 469-605 پاییز 1389 تابستان 1389، صفحه 131-309 بهار 1389