دوره و شماره: دوره 44، شماره 4 - شماره پیاپی 340120، زمستان 1389، صفحه 469-605 (مهندسی عمران و نقشه برداری) 
4. شکل پذیری تیرهای مسلح ساخته شده با بتن خود متراکم

صفحه 497-506

یاسر شریفی؛ علی اکبر مقصودی؛ رضا رهگذر


13. استفاده از منطق فازی در محیط GIS به‌ منظور مکان‌یابی نیروگاه‌های گازی

صفحه 583-595

سارا بهشتی فر؛ محمد سعدی مسگری؛ محمد جواد ولدان زوج؛ محمد کریمی


شماره‌های پیشین نشریه

مهندسی عمران و نقشه برداری
زمستان 1389، صفحه 607-763
مهندسی عمران و نقشه برداری
زمستان 1389، صفحه 469-605
مهندسی عمران و نقشه برداری
پاییز 1389
مهندسی عمران و نقشه برداری
تابستان 1389، صفحه 131-309
مهندسی عمران و نقشه برداری
بهار 1389