بررسی اثر پارامترهای دستگاه PFWD در مدول سختی مصالح غیرچسبنده

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کاربرد دستگاه افت و خیز سنج ضربه ای قابل حمل (PFWD) در کنترل کیفیت ساخت لایه های غیرچسبنده روسازی در سطح جهان در حال گسترش است. با این وجود هنوز در زمینه نحوه به کارگیری PFWD و دقت نتایج آزمایش ابهاماتی وجود دارد که تحقیقات بیشتر را ضروری می‌سازد. در این تحقیق اثر عوامل دستگاهی نظیر میزان وزنه بارگذاری، ارتفاع سقوط، قطر صفحه بارگذاری، نحوه تماس صفحه با سطح، فواصل ژئوفن‌ها بر مدول سختی مصالح غیرچسنده مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی این عوامل، ابتدا PFWD در چندین پروژه راهسازی در استان تهران و سپس روی یک نوع مصالح دانه ای متراکم شده داخل یک جعبه فلزی و در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی مورد آزمایش گرفت. براساس نتایج به دست آمده میزان وزنه، قطر صفحه بارگذاری و نحوه تماس صفحه با سطح، تأثیر قابل ملاحظه ای بر مدول سختی دارد، درصورتی که اثر ارتفاع سقوط قابل اغماض می باشد.

کلیدواژه‌ها