استفاده از منطق فازی در محیط GIS به‌ منظور مکان‌یابی نیروگاه‌های گازی

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیر

چکیده

تأثیر موقعیت مکانی نیروگاهها بر میزان و هزینه تولید و انتقال انرژی، محیط زیست و.... انتخاب مکان مناسب برای این تأسیسات را ضروری می‌سازد. استفاده از GIS امکان تلفیق اطلاعات مورد نیاز در مکان‌یابی را به گونه ای مؤثر فراهم می آورد. در این مقاله، ضمن شناسایی عوامل مهم در تعیین مکان مناسب برای احداث نیروگاههای گازی، نقش و میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل فوق در مکان‌یابی مشخص گردید. سپس با استفاده از توابع عضویت فازی، نقشههای مختلفی بر اساس ماهیت و نقش این عوامل در مکان‌یابی، تشکیل گردید. با طراحی شبکههای استنتاجی مختلف و به کارگیری مدل منطق فازی، ترکیب اطلاعات به صورت غیر‌خطی، انجام شد. در نهایت مکانهای مناسب به دست آمده از دو شبکه استنتاجی مختلف مورد مقایسه قرار گرفتند. اکثر لایه‌های اطلاعاتی مورد استفاده دارای مقیاس1:250000 می‌باشند.

کلیدواژه‌ها