تحلیل‌ لرزه‌ای ساده‌شده غیرخطی برای سدهای بتنی وزنی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

روش‌های تحلیل ساده‌شده غیرخطی خصوصاً روش‌ تکرار تحلیل خطی1 را می‌توان نامزد بسیار مناسبی برای تحلیل لرزه‌ای سدهای بتنی وزنی دانست. در این مطالعه سعی شده‌است مشکلات کاربرد این روش با توجه به خصوصیات سازه سد برطرف شده و ابزار مناسب برای این منظور تهیه و ارائه گردد. الگوریتم لازم برای تهیه منحنی لنگر- انحناء2 درخصوص مقاطع بتنی غیرمسلح که در آنها ترک‌خوردگی کششی مجاز بوده و رفتار خمیری مصالح در فشار تجربه می‌گردد، پیشنهاد شده‌است. در این الگوریتم از نقش فشار محوری بجای عناصر کششی استفاده شده است. درنظرگرفتن پدیده‌های غیرخطی مانند ترک‌خوردگی و رفتار غیرخطی بتن بدنه سد در قالب منحنی‌های رفتاری لنگر-انحناء در روش تکرار تحلیل خطی باعث شده‌است که بتوان به‌جای یک تحلیل غیرخطی تاریخچه‌زمانی از چند تحلیل طیفی خطی در تخمین تغییر نیروهای داخلی مقطع هنگام زمین‌لرزه استفاده نمود. همچنین سعی شده‌است که دراین بستر مناسب، اثر اندرکنش سد با بستر سنگی و با دریاچه را ملحوظ‌ نمود. برای پی‌بردن به دقت روش، یک سد نمونه که در یکی از مراجع مورد مطالعه قرار گرفته، انتخاب و با روش تکرار‌تحلیل‌خطی مورد تحلیل قرار گرفته‌است. مقایسه نتایج نشان می‌دهد که الگوریتم‌ پیشنهادی در‌عین سادگی از دقت خوبی برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها