تعیین سرعت موج برشی در لایه‌های رسوبات آبرفتی با به کارگیری اندازه‌گیری‌های میکروترمور

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این مقاله امکان به کارگیری میکروترمورها در تعیین سختی برشی اولیه یا سرعت موج برشی (Vs) در لایه‌های رسوبات آبرفتی بررسی خواهد شد. بدین منظور مجموعه‌ای از اندازه‌گیریهای میکروترمور در شهر بم صورت گرفته است. اندازه‌گیریهای صورت گرفته هر دو روش اندازه‌گیری آرایه‌ای و تک نقطه‌ای را شامل می‌شوند. در ابتدا بر پایه خصوصیات پراکندگی امواج رایلی موجود در مولفه قائم میکروترمورها و با استفاده از آنالیز فرکانس– عدد موج منحنی‌های پراکندگی تجربی به دست آمده‌اند. در مرحله بعد با استفاده از تئوری انتشار امواج در محیط‌های لایه‌ای، منحنی‌های پراکندگی تئوری محاسبه شده و با استفاده از آنالیز معکوس ، پروفیل سرعت موج برشی در نقاط مورد نظر محاسبه شده است. در نهایت به منظور بررسی دقت نتایج حاصله، پروفیل‌های سرعت موج برشی بدست آمده از روش میکروترمورها، با نتایج سایر روشها همانند روش‌های درون چاهی و ژئوفیزیک سطحی مقایسه شده‌اند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که پروفیل‌های Vs حاصله از روش میکروترمور از تطابق بسیار خوبی با نتایج سایر روش‌ها برخوردار است. بنابراین از اندازه‌گیری‌های میکروترمور می‌توان به عنوان یک روش کارا و قابل اعتماد در تخمین پروفیل Vs استفاده نمود. به علاوه روش میکروترمورها در تشخیص لایه‌های سست سطحی نتایج بهتری به دست داده است. میکروترمورها همچنین به خوبی توانستند تا لایه سست قرار گرفته در زیر یک لایه سخت را تشخیص دهند.

کلیدواژه‌ها