تحلیل واجرای سقف مرکب فولادی یک طرفه (یادداشت فنی)

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

دراجرای سقف بتنی، برای سهولت نصب قالب وسپس جدا نمودن ان، موضوع باقی گذاردن قسمتی از قالب درسقف به طور دایمی پیشنهاد می گردد. در تحقیق حاضر یک نوع سقف تیرچه-بلوک که دارای تیرچه فولادی می باشد، و بلوک ان سیمانی و عریض‌تر از بلوک‌های معمول و رایج سفالی و سیمانی است، در جهت براوردن هدف فوق معرفی شده است. درسقف تیرچه-بلوک رایج، بار ثقلی توسط دال روی بلوک‌ها به تیرچه ها و از تیرچه‌ها به تیرهای اصلی، به صورت یک‌ طرفه و در یک امتداد منتقل می گردد.. با افزایش عرض بلوک‌ها با استفاده از دو بلوک مجاور هم، سقف سبک‌تر می گردد. جهت افزایش ظرفیت باربری، نیاز به افزایش ضخامت است که باقراردادن ورق‌های پلاستوفوم در ضخامت‌های لازم تامین می شود. بار هنگام بتن ریزی سقف توسط شمع‌های عمودی به زمین منتقل می‌شود و در هنگام بهره برداری توسط تیرچه‌های Tشکل تحمل می شود. در مثال‌های واقعی ازساختمان یک طبقه با اسکلت فولادی تحت بارهای ثقلی و بار معادل استاتیکی زلزله، بادهنه ها و ضخامت‌ها و آرایش های مختلف سقف، بررسی و محاسبه و جزییات لازم ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها