بررسی رفتار غیرخطی ستون‌های مرکب مزدوج I شکل در سازه های فولادی رایج

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی و عضو مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده

به دلیل عدم تولید پروفیل های H شکل (IPB) در ایران، برای طرح ستون از مقاطع مرکب مزدوج I شکل استفاده می گردد. عملکرد ستون‌های مرکب در سازه‌های موجود مبهم است. در این مقاله به کمک تحلیل‌های غیر خطی سه بعدی رفتار ستون‌های مرکب مزدوج I شکل بررسی می گردد. رفتار یکنواخت شش نمونه تحت بار محوری و رفتار هیسترزیس شش نمونه دیگر تحت بارگذاری چرخه ای بدست آمده است. تعداد نصف نمونه ها دارای جوشکاری متعارف، متناظر با شرایط اجرایی کارگاه‌های ساختمانی در ایران و شش نمونه دیگر با جوشکاری ایده‌آل در نظر گرفته شده است. در خاتمه رفتار دو دسته نمونه از نظر میزان مقاومت محوری و خمشی، تمرکز تنش‌ها و مکانیزم گسیختگی مقایسه و نتیجه گیری شده است.

کلیدواژه‌ها