شکل پذیری تیرهای مسلح ساخته شده با بتن خود متراکم

نویسندگان

1 دانشگاه ولیعصر رفسنجان

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در مناطق زلزله خیر شکل پذیری اعضای سازه های بتن مسلح پارامتری مهم برای طراحی اینگونه سازه ها است. در این تحقیق اعضای خمشی مسلح ساخته شده با بتن خودمتراکم (SCC) مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفته و نتایج حاصل با مقادیر حاصله از فرمولبندی تئوریک بر اساس آیین نامه مدون جهت سازه های مسلح ساخته شده با بتن معمولی، مقایسه شده است. کرنش سنج های الکتریکی جهت قرائت کرنش میلگردهای کششی و فشاری بر روی سطح میلگردهای مذکور در مقاطع مورد بررسی نصب گردید. همچنین جهت قرائت خیز در مقاطع مختلف، خیز سنج های الکتریکی در طول تیر نصب شدند. نتایج حاصله بعد از هر بارگذاری قرائت گردید و با استفاده از این نتایج شکل پذیری جابجایی و انحنا محاسبه شده و با نتایج تئوریک منطبق بر آیین نامه های آمریکا و کانادا مقایسه گردید. با استناد به تحقیق حاضر شکل پذیری تیرهای مسلح حاوی بتن خود متراکم به نحو محافظه کارانه ای بیش از مقادیر منتج از آیین نامه های پیشنهادی در مورد بتن های معمولی می باشد. نتایج حاصله می تواند اطلاعات نسبتا موثری در زمینه شکل پذیری تیرهای بتن مسلح ساخته شده با بتن خود متراکم در اختیار محققین جهت انجام تحقیقات گسترده تر، قرار دهد.

کلیدواژه‌ها