تقویت برش پانچینگ دال‌های تخت با استفاده از صفحات پلیمری- الیافی (CFRP)

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این تحقیق تقویت برش پانچینگ دال‌های تخت با استفاده از صفحات پلیمری - الیافی CFRP مورد بررسی قرار می‌گیرد. ده نمونه دال بتن مسلح به ابعاد 100×1000×1000 میلی‌متر و با درصدهای مختلف فولاد کششی و دو نوع بتن با مقاومت های فشاری مختلف ساخته شد. هشت نمونه با استفاده از صفحات CFRP تقویت شدند و دو نمونه دیگر به عنوان نمونه‌های کنترلی تقویت نشده مورد آزمایش قرار گرفتند. پهنای صفحات CFRP در نمونه‌های مختلف متفاوت بود. صفحات CFRP در وجه کششی تحتانی دال و در اطراف ستون در دو راستای عمود برهم چسبانده شدند. بارگذاری دال‌ها از بالا به پایین و با استفاده از جک فشاری انجام شد. در آزمایش‌ها بار و تغییرمکان وسط نمونه‌ها اندازه‌گیری شد. نتایج آزمایشات نشان می‌دهند که استفاده از تقویت CFRP موجب افزایش سختی خمشی و مقاومت برشی پانچینگ دال‌ها می‌گردد. به منظور استفاده از آیین‌نامه‌های طراحی برای پیش بینی مقاومت برشی پانچینگ دال‌های تقویت شده، از یک روش تحلیلی جهت محاسبه نسبت آرماتور خمشی معادل و عمق مؤثر معادل استفاده گردید و براساس آن مقاومت برشی پانچینگ نمونه‌های آزمایشگاهی با نتایج به دست آمده از روابط طراحی سه آیین‌نامه ACI 318-05 و BS 8110-85 و JSCE-86 و یک رابطه تئوری مقایسه شد. بر اساس مقایسه نتایج آزمایشگاهی و روابط آیین‌نامه‌ها، روابط جدیدی پیشنهاد گردید. مقادیر محاسبه شده از روابط پیشنهادی نشان می‌دهد که این روابط با دقت خوبی مقاومت برشی پانچینگ دال‌های تقویت شده را پیش بینی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها