تخمین کریپ کمپلینس مخلوط های آسفالتی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از آزمایش‌های اساسی در فرایند طراحی روسازی‌های انعطاف‌پذیر به روش مکانیستیک- تجربی در آشتو 2002، آزمایش کریپ کمپلینس است. در این تحقیق مدلی جدید برای تخمین کریپ کمپلینس مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه، با تکنیک آموزش لونبرگ- مارکوات، با توان تعمیم پذیریR=0.949 ، با موفقیت ارائه شده است. این مدل 14 ورودی شامل درصدهای عبوری انتخابی از منحنی دانه‌بندی و نیز درصد قیر، درجه نفوذ قیر در 77 و 115 درجه فارنهایت، اندیس نفوذ قیر و دمای آزمایش دارد. خروجی‌های مدل 8 عدد شامل کریپ کمپلینس مخلوط آسفالتی در زمان‌های 100، 50، 20، 10، 5، 2و 1 ثانیه و نیز ضریب پواسون است. داده‌های مورد نیاز، به کمک تهیه برنامه های متعدد به زبان SQL، در محیط ACCESS 2000، از LTPP Database 2007 استخراج شده اند که شامل داده های 975 آزمایش کریپ کمپلینس و نیز 975 سری داده‌های آزمایش‌های مصالح سنگی مربوطه و نیز 975 سری داده های آزمایش‌های قیر نظیر آنها می باشد

کلیدواژه‌ها