تحلیل اثر موج شوک حاصل از انفجار بر لوله‌های مغروق

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

انفجار یک ماده منفجره قوی در زیر آب، دو پالس فشاری تولید می‌کند: یک موج شوک که مدت آن بسیار کوتاه است ( در حد چند ده تا چند صد میکرو ثانیه ) و یک پالس حباب که مربوط به انبساط محصولات انفجار است و با موج شوک همراه می‌شود. تعیین نقش موج شوک، جریان و حباب ایجاد شده در فرآیند تخریب هنوز در مجامع علمی در دست مطالعه است. تحلیل اثر انفجار زیر آب بر لوله های مغروق می‌تواند کمک خوبی برای ارزیابی تأثیر حملات تروریستی و خرابکارانه بر سازه های مشابه، مانند پایه های سکوهای دریایی و اسکله‌ها، باشد. در این مقاله سعی می‌شود اثر پالس اولیه یعنی موج شوک بر لوله های توخالی مغروق در آب بررسی و مدل‌سازی عددی شود. بسته به شرایط، اعم از نوع و مقدار ماده منفجره و فاصله آن نسبت به سازه و سطح آب، پالس اولیه ( موج شوک ) می تواند قسمت عمده و یا بخشی از پاسخ سازه را باعث گردد. برای لوله و سیال مجاور آن همراه با مرزهای غیر انعکاسی در معرض انفجار مقدار مشخصی از یک ماده منفجره قرار می‌گیرند و تحلیل به طور کاملاً درگیر و با احتساب اثرات اندرکنش سازه و سیال انجام می گیرد.

کلیدواژه‌ها