تحلیل عددی رفتار یک سد خاکی با هسته مایل و مقایسه با رفتار سد با فرض هسته قائم

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر - کارشناس ارشد

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشیار

چکیده

در این مقاله رفتار استاتیکی و لرزه‌ای یک سد خاکی (سد بیدواز) با هسته رسی مایل در پایان ساخت مورد بررسی و تحلیل عددی قرار می‌گیرد. تحلیل‌های عددی برای همان سد، ولی با فرض هسته قائم، تکرار شده است. مقایسه بین رفتار سد با هسته مایل و سد فرضی با هسته قائم در هر دو حالت قبل و بعد از زلزله انجام شده است. نتایج تحلیل به صورت مقایسه تغییرشکل‌ها، به ویژه در هسته سد ارائه خواهد شد. در مدلسازی عددی از مدل الاستوپلاستیک موهر-کولمب برای مصالح پوسته و هسته و از مدل الاستیک برای مصالح پی استفاده شده است. در این تحقیق با توجه به مطالعات لرزه‌خیزی انجام‌شده و انتخاب شتاب‌‌نگاشت مناسب، به ارزیابی و مقایسه تغییرشکل‌های دینامیکی سد با هسته‌ رسی مایل و هسته‌ رسی قائم پرداخته شده است. از نتایج به دست آمده از تحلیل استاتیکی می‌توان به بیشتر بودن مقادیر تغییر شکل و تنش در سد با هسته مایل در مقایسه با هسته قائم و فشار آب حفره‌ای در سد با هسته قائم در مقایسه با هسته مایل اشاره کرد. آنالیزهای حساسیت انجام‌شده برای زلزله با شتاب‌های متفاوت نشان از ایجاد تغییرشکل‌های زیاد و تمایل بیشتر به ناپایداری در سد با هسته مایل نسبت به سد با هسته قائم دارد.

کلیدواژه‌ها