مطالعه رفتار سد مارون در مرحله دوم آبگیری به کمک اطلاعات کسب شده از ابزار دقیق

نویسندگان

1 دانشگاه تهران - دانشیار

2 کارشناس ارشد - شرکت مهندسی مشاور فرازآب

چکیده

سد مارون یکی از مرتفع ترین سدهای کشور می‌باشد. این سد در شهر بهبهان, واقع در استان خوزستان ساخته شده و به دلیل اهمیت بالای این سد, سیستم ابزار دقیق نسبتا" جامعی در آن تعبیه شده است. در این سد از سلول‌های فشار کل جهت مطالعه تنش, از پیزومترها جهت بررسی فشار آب حفره ای, از انحراف‌سنج‌ها جهت کنترل تغییر شکل‌های سد و ابزار مختلف دیگری جهت مطالعه رفتار کلی سد استفاده شده است. در این مقاله مدلی سه بعدی از سد به کمک برنامه Flac3D که از روش تفاضل محدود در تحلیل‌ها استفاده می‌کند, ارائه گشته است. سپس این مدل با توجه به پارامترهای اولیه مصالح به کار رفته در سد تحلیل گشته و نتایج حاصل از این تحلیل با نتایج کسب شده از ابزار نصب شده در سد مارون مقایسه شده است و به کمک این مقایسه تحلیل برگشتی انجام شده و پارامترهای واقعی مصالح به کار رفته در مناطق مختلف سد تخمین زده شده است.

کلیدواژه‌ها