بررسی رفتار مدل یک طبقه برای سازه جداسازی‌شده با میراگر الحاقی

نویسندگان

1 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی - کارشناس ارشد

2 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی - دانشیار

چکیده

در این تحقیق یک مدل تئوریک از سازه‌های جداسازی‌شده جرمی مورد مطالعه قرار گرفته است. مدل مورد مطالعه مدلی یک طبقه با دو درجه آزادی است. در ابتدا معادلات دینامیکی مدل مورد بحث ارائه و فرم همگن معادلات حل شده و مقادیر مشخصه شامل ضرایب میرایی و فرکانس‌های ارتعاش طبیعی سازه تعیین شده‌اند. پس از آن معادلات دینامیکی سازه مورد نظر تحت اثر زلزله‌های مختلف تحلیل شده و نتایج آن با یکدیگر مقایسه شده‌اند. حاصل کار مبین آن است که در سازه‌های مورد بحث امکان ایجاد نسبت میرایی بالاتر از محدوده خاصی میسر نیست. همچنین نشان داده شد که استفاده از میراگر غیر خطی از حساسیت رفتار سازه نسبت به تغییرات ثابت میرایی می‌کاهد و از این طریق امکان طراحی بهینه سازه‌های فوق را فراهم می‌کند. علاوه بر آن نشان داده شد که میراگرهای کنترلی نسبت به سایر میرا گرها می‌توانند سطوح عملکردی بالاتری را برای سازه فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها