بررسی عملکرد قاب‌های خمشی فولادی در سازه‌های بلند

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر - استاد

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر - کارشناس ارشد

چکیده

در این مقاله عملکرد قاب‌های خمشی فولادی در سازه‌های بلند در حوزه نزدیک به گسل مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور قاب‌های خمشی 15و20 طبقه فولادی با شکل‌پذیری‌های معمولی، متوسط و ویژه توسط ضوابط لرزه‌ای موجود در آیین‌نامه‌های 3_2800 و طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی (مبحث دهم) طراحی شده است. تحلیل استاتیکی غیرخطی1 برای تعیین پارامترهای عملکردی و ظرفیت دورانی اتصالات، و تحلیل دینامیکی تاریخچه‌زمانی غیرخطی به جهت تعیین سطوح عملکرد‌ و میزان تغییرشکل‌ اعضای سازه‌ای، تحت اثر زمین‌لرزه‌های حوزه دور و نزدیک، بر روی مدل‌های طرح شده انجام شده است. ماکزیمم‌های تغییرمکان طبقات، دریفت طبقات، تغییرمکان بام و برش پایه به نمایش درآمده-اند. همچنین رفتار قاب‌های خمشی با شکل‌پذیری‌های مختلف با یکدیگر مقایسه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحلیل‌ها حاکی از آن است که تحت اثر زمین‌لرزه‌های حوزه نزدیک با پالس سرعت، با افزایش ظرفیت مقاطع و اتصالات به‌منظور کاهش تغییرشکل‌های اعضا و اتصالات، عملکرد بهتری در رفتار قاب‌های خمشی فولادی بلند مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها