شبیه‌سازی گسترش مکانی سرطان پوست توسط آنالیزهای مکان- آماری

نویسندگان

1 دانشگاه خواجه نصیر - دانشجوی دکتری

2 دانشگاه خواجه نصیر - استادیار

چکیده

آمار و احتمال وقوع بیماری سرطان پوست با عوامل متعددی ارتباط دارد که بیشترین این عوامل توزیع مکانی غیر یکنواخت دارند. از سویی دیگر بیماری سرطان یک پدیده‌ احتمالی است و حتی در شرایط مناسب آن نیز به طور حتم پیش نمی‌آید. در نتیجه مدل‌های زمین آماری گزینه‌ مناسبی برای تحلیل مکانی این گونه بیماری‌ها هستند. در این تحقیق، یک مدل زمین آماری برای شبیه‌سازی گسترش مکانی بیماری طراحی و توسعه داده شده است. رابطه‌ مکان-آماری ارائه‌شده، بیانگر عوامل مهم ایجاد بیماری به همراه درجه‌ اهمیت آنها است. مدل توسعه داده شده می-تواند به عنوان یک ابزار شبیه‌سازی وقوع بیماری و ابزار کمک به تصمیم‌گیری توسط مدیران مربوطه، به کار رود. به عبارتی دیگر، می‌توان با تغییر هر یک از عوامل و یا تغییر همزمان تعدادی از آنها به میزان دلخواه، نتیجه این گونه تغییرات را در میزان وقوع و توزیع مکانی بیماری ملاحظه و بررسی کرد.

کلیدواژه‌ها