اثر شیب اولیه سازه بر میزان سرریزی امواج از دیوارهای ساحلی شکل‌پذیر

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس - کارشناس ارشد

2 دانشگاه تربیت مدرس - دانشیار

3 مرکز حفاظت خاک و آبخیزداری - عضو هیات علمی

چکیده

در این تحقیق با استفاده از مدل‌سازی فیزیکی، تأثیر شیب اولیه سازه بر میزان سرریزی امواج نامنظم دریا از دیوارهای ساحلی توده سنگی شکل‌پذیر بررسی شده است. امواج تأبیده شده به مدل سازه، نامنظم و طیف انرژی امواج به کار رفته JONSWAP بوده است (اجرا شده در فلوم موج مرکز تحقیقات حفاظت خاک وآبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی). برای بررسی تأثیر شیب دیوارهای ساحلی، شیب‌های سازه‌ای 25/1:1، 1:2 و 5/2 :1 ، مصالح لایه آرمور با دانه‌بندی 82/1D85/D15= و مقیاس مدل 1:20 در نظر گرفته شده است. در این تحقیق تعداد امواج تأبیده شده به سازه 1000 موج بوده و در مجموع 57 آزمایش انجام شده است. نتایج به دست آمده از آزمایش‌ها پس از رسم نمودارها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تأثیر شیب اولیه سازه بر میزان سرریزی امواج بررسی شده است. نتایج بیانگر آن است که شیب اولیه تأثیر قابل توجهی بر میزان سرریزی از دیوارهای شکل‌پذیر ندارد، هر چند که با کاهش شیب اولیه سازه، دبی میانگین سرریزی امواج اندکی کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها