بررسی عددی رانش فعال خاک تحت سربار سیکلی پشت دیوار دارای حرکت انتقالی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشیار

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر - کارشناس ارشد

چکیده

به منظور جمع‌بندی و اظهار نظر روشن‌تر درباره رانش خاک در حالت فعال و توزیع و نقطه اثر آن در شرایط بارهای سیکلی، مطالعات همزمان مدل‌های عددی و آزمایشگاهی مورد نیاز است. بدین منظور در این مطالعه رفتار خاک تحت بارهای استاتیکی و سیکلی در حالت حرکت انتقالی دیوار به کمک برنامه کامپیوتری FLAC بررسی شده و برای کسب اطمینان از صحت مدل، نتایج حاصل با نتایج مدل آزمایشگاهی ساخته‌شده در آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده عمران محیط‌زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر [1] مقایسه شده است؛ سپس تأثیر مقدار، محل اثر، نوع سربار، مشخصات مکانیکی خاک و همچنین شرایط دیوار بر مقدار رانش ، شکل توزیع آن و نقطه اثر آن بررسی شده است. افرایش بار و اعمال نزدیک‌تر آن به دیوار و کاهش مشخصات مکانیکی خاک، منجر به افزایش برایند رانش جانبی شده و این مقدار در حالت سیکلی نسبت به حالت استاتیکی مشابه، بیشتر است.

کلیدواژه‌ها