تهیه برنامه زیرقاب برای تحلیل دقیق دال‌‌های تخت و متکی بر تیر

نویسندگان

1 دانشگاه تهران - استاد

2 دانشگاه تهران - کارشناس ارشد

3 دانشگاه تهران - دانشجوی دکتری

چکیده

روش جامع برای تحلیل انواع دال‌های دو‌طرفه، روش قاب معادل است. در این روش، با توجه به غیر‌منشوری بودن مقاطع دال- ‌تیرها و ستون‌ها، جداولی برای محاسبه ضرایب سختی، انتقال و لنگرهای گیرداری وجود دارد که برای ابعاد خاصی از مقاطع دال-‌ تیرها و ستون‌ها و تنها برای بارگذاری یکنواخت در طول مشخصی کاربرد دارند. مقادیر این جداول، تقریبی بوده و محاسبات وقت‌گیری برای تحلیل یک دال را می‌طلبد. هدف از این مطالعه، تحلیل دقیق دال‌های دو‌طرفه با استفاده از روش قاب معادل با در نظر گرفتن همه تغییرات سختی در همه اعضاء و با بهره‌گیری از معادلات شیب- افت در قالب یک نرم‌افزار تهیه‌ شده است. درستی این نرم‌افزار در قالب یک مثال استخراج‌شده از ادبیات فنی تحقیق شد. سپس در مثال دوم، نتایج تحلیل‌های دستی، نرم‌افزار تهیه‌شده و روش اجزای محدود (مورد استفاده در نرم‌افزارهای پرکاربرد در مهندسی عمران) با هم مقایسه شدند که نشان‌دهنده اختلاف‌هایی در نتایج لنگرهای تکیه‌گاهی است.

کلیدواژه‌ها