دوره و شماره: دوره 43، شماره 1 - شماره پیاپی 212547، زمستان 1388 (مهندسی عمران و نقشه برداری) 
8. مطالعه رفتاری GFRP در محصورسازی المان‌های فشاری و مقایسه با SIFCON

بهاره عبداللهی؛ محمد شکرچی زاده؛ مسعود متولی؛ مهدی بخشی


شماره‌های پیشین نشریه

مهندسی عمران و نقشه برداری
زمستان 1388