ارتعاش عمودی سقف‌های کامپوزیت با استفاده از روش شبکه عصبی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

سقف‌های کامپوزیت از جمله سیستم‌های سقف هستند که به علت وزن سبک و میرایی کم سیستم سازه ای و همچنین زیاد بودن فاصله تیرچه ها نسبت به بارهای دینامیکی بسیار حساس هستند. در این سقف‌ها ممکن است به علت حرکت افراد، ارتعاشاتی حاصل شود که برای ساکنان احساس ناامنی به وجود آورد. در این مقاله سعی می شود تا حداکثر تغییر مکان دینامیکی دال کامپوزیت بر اثر بار قدم زدن ساکنان و همچنین بسامد اصلی ارتعاش آزاد دال در راستای قائم به وسیله شبکه عصبی پیشبینی شود. با توجه به سوابق مطالعاتی انجام شده و نتایج شبکه، وضعیت دال از نظر احساس ساکنین از ارتعاش بررسی شده است. در نهایت با توجه به نتایج ذکر شده، امکان اصلاح طراحی دال کامپوزیت وجود خواهد داشت. در نتیجه با توجه به مطالب فوق، در طراحی سقف‌ها علاوه بر کنترل های مرسوم طراحی، کنترل ارتعاش دال نیز امکان پذیر است.

کلیدواژه‌ها