بررسی تأثیر نوع تغییر مکان دیوار بر رانش مقاوم خاک تحت اثر سربارهای استاتیکی و سیکلی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

یکی از عوامل اصلی در طراحی و ساخت ایمن دیوارهای حائل، شناخت کمی و کیفی رانش‌های وارد به این دیوارها است. مدل‌های آزمایشی و تحلیلی بسیاری برای تخمین رانش خاک ارائه شده است. نظرها و توصیه‌های مختلفی درباره نحوه توزیع و نقطه اثر رانش خاک وجود دارد، اما نوع تغییر مکان و میزان آن در روابط ارائه شده در نظر گرفته نشده است. در این مقاله ساخت یک مدل عددی به وسیله نرم‌افزار "FLAC 2D" برای مطالعه رانش مقاوم خاک تشریح شده است. به کمک این مدل عددی، تحلیل‌های وسیعی در شرایط مختلف روی یک مدل دیوار حائل انجام گرفته و نتایج قابل ملاحظه‌ای پیرامون کم و کیف رانش خاک بر دیوار‌های حائل به دست آمده که بخشی از نتایج مربوط به تعیین رانش خاک تحت اثر تغییر مکان‌های مختلف دیوار در این مقاله ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها