یک مرز انتقالی مناسب برای تحلیل دینامیکی سیستم سد وزنی ـ مخزن با بکارگیری نرم‌افزار ANSYS

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

مدل کردنِ اندرکنشِ سد ـ مخزن در حالتِ مخزنِ نامحدود با استفاده از روشِ اجزای محدود با مشکلاتی رو به روست که از طبیعتِ نیمه نامحدودِ مخزن ناشی می‌شود. نرم‌افزارهایی مانند ANSYS نیز که از روشِ اجزای محدود برای تحلیل بهره می‌جویند، با این مشکل مواجه هستند. در این تحقیق سعی شده است که روشی برای بر طرف کردنِ این موضوع در ANSYS ارائه شود. بدین منظور از یکی از المان‌های موجود در نرم‌افزار مزبور استفاده می‌شود. این المان که تواناییِ جذبِ نسبیِ امواج را دارد، FLUID129 نام دارد و برای به کارگیریِ آن، باید شرایطِ خاصی را فراهم کرد. در این مقاله، شرایطِ مزبور بیان و پاره‌ای نتایجِ مربوط به آن با پاسخ‌های موجود در سایرِ مراجع مقایسه می‌شود تا درستیِ راهکارِ پیشنهادی نمایان شود.

کلیدواژه‌ها