مطالعه رفتاری GFRP در محصورسازی المان‌های فشاری و مقایسه با SIFCON

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه، مدل سازی آزمایشگاهی محصورسازی المان های فشاری بتنی، با استفاده از ورق های پلیمری مسلح به الیاف شیشه ای (GFRP) بررسی شده اند. پارامتر های مورد بررسی، با در نظر گرفتن اثر خواص بتن و الیاف، شامل مقاومت هسته بتنی محصور نشده، ضخامت لایه محصور کننده و زاویه جهت گیری الیاف در لایه محصور کننده GFRP هستند. آثار این پارامترها بر رفتار منحنی تنش-کرنش فشاری، مقاومت فشاری، کرنش نهایی و جذب انرژی بتن محصور شده برای استفاده در مقاصد طراحی ارزیابی شده اند. هدف نهایی این مطالعه، مقایسه روش محصورسازی ستون های بتنی توسط مصالح GFRP با روش نوین محصورسازی توسط حریره بتن الیافی (SIFCON) است. بدین منظور، نتایج آزمایش های فشاری بر روی المان های بتنی محصور شده با SIFCON، که توسط محققان دیگری انجام شده، با نتایج نمونه های بتنی محصور شده با GFRP مقایسه شده اند. نتایج مقایسه نشان می دهد که رفتار کلی منحنی تنش-کرنش بتن محصور شده توسط SIFCON، به علت رفتار قابل توجه پس از تسلیم، نسبت به منحنی بتن محصور شده با GFRP تفاوت هایی دارد. محصورسازی توسط SIFCON، از نظر بهبود مقاومت فشاری و ظرفیت جذب انرژی، دارای نتایجی قابل مقایسه با روش محصورسازی توسط GFRP می‌باشد.

کلیدواژه‌ها