به کارگیری بنتونیت و آهک برای کاهش نفوذپذیری لایه آب بند مدفن زباله‌های شهری

نویسندگان

1 دانشگاه خواجه نصیر

2 مهندسین مشاور

چکیده

مدفن مناسب باید با به کارگیری روش های اصولی مانع از نفوذ شیرابه و آلودگی خاک و آب های زیرزمینی شود. در این تحقیقات تأثیر آهک و بنتونیت بر نفوذ پذیری دو نوع خاک ماسه ای و رسی بررسی شده است. مصالح افزودنی بین صفر تا حداکثر 9 درصد وزن خشک خاک متغیر بوده است. نتایج نشان داده که به کارگیری بنتونیت باعث کاهش نفوذپذیری ماسه شده است. در صورتی که آهک کارآیی در کاهش این خصوصیت نداشته است. در نمونه رسی، آهک مصالح موثرتری نسبت به بنتونیت در کاهش نفوذ پذیری بوده و افزودن توأم بنتونیت و آهک، هر چند در کاهش نفوذپذیری مؤثر عمل کرده، اما در درصد های مشخص کارآیی لازم را نسبت به آهک به تنهایی نشان نداده است. برای کاهش نفوذپذیری ماسه به کمتر از cm/s 7- 10 مقدار بهینه بنتونیت 5/8 درصد و برای خاک رس مقادیر بهینه آهک و بنتونیت به ترتیب 7/1 و 7/2 درصد تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها