توسعه مدل تحلیلی اثر پوشش گیاهی در تعیین هندسه پایدار رودخانه های شنی

نویسندگان

دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده

در این تحقیق با در نظر گرفتن پوشش گیاهی و کمی سازی تأثیر آن روی پایداری مقطع رودخانه های شنی، تغییرات پارامترهای هندسه هیدرولیکی مقطع مثل عرض، عمق و شیب بررسی شدند. بدین منظور مدلی توسعه داده شده است که در آن مقاطع با شیب‌های کناره تند، عمیق و دارای عرض کم هستند، و در مقابل، مقاطع با کناره های با شیب جانبی ملایم، کم عمق و عریض هستند. در واقع حالت اول شبیه وضعیت رودخانه هایی است که در آنها پوشش گیاهی، انبوه است و حالت دوم مشابه رودخانه هایی است که در آنها پوشش گیاهی، پراکنده است. در این مقاله اثر پوشش گیاهی به وسیله ارتباط آن با پایداری خاک کناره(زاویه ایستایی اصلاح شده خاک) بررسی شده و بدین وسیله کمی می‌شود. در واقع به کمک مدل تأثیر پایداری کناره بر هندسه هیدرولیکی رودخانه به صورت کمی بررسی قرار می گیرد. سپس مدل موردنظر روی داده های 62 رودخانه شنی از کشور انگلستان بررسی و مدل مورد واسنجی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده علاوه بر اینکه تأثیر پایداری کناره در تعیین خصوصیات هندسی مقطع کانال را نشان می‌دهند، کارایی مدل ارائه شده را نیز ثابت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها