تحلیل لرزه‌ای اسکله بلوکی گوژپشتی و پیشنهاد مشخصات هندسی بهینه

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

اسکله‌های بلوکی متشکل از بلوک های بتنی پیش‌ساخته مستقر بر یک لایه نازک بسترسازی می‌باشند. در مناطق لرزه‌خیز، برای کاهش فشار خاک به دیوار در هنگام وقوع زلزله، بلوک‌ها به طوری روی بلوک زیرین قرار داده می‌شوند که با خط قائم زاویه منفی ایجاد کنند. و مقطعی گوژپشتی تشکیل شود. در این شرایط فشار خاک هنگام زلزله کاهش می‌یابد و فشار وارده بر خاک در تراز پی، به دلیل افزایش لنگر مقاوم، به طور یکنواخت‌تری در مقایسه با چینش ساده خواهد شد. برای طراحی هندسی مقطع گوژپشتی، دو متغیر «نسبت ارتفاع گوژ به ارتفاع کل دیوار» و «زاویه گوژ» اهمیت زیادی دارد. در این تحقیق، برای دستیابی به مقادیر بهینه این دو متغیر، با تحلیل دینامیکی در نرم‌افزار FLAC و مطالعه پارامتری، «نسبت ارتفاع گوژ به ارتفاع کل دیوار» و «زاویه گوژ» بهینه، برای لحاظ در طراحی هندسی اسکله بلوکی گوژپشتی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها