بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی‌های منفرد قرار گرفته در بالادست شیروانی‌ها

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 پژوهشگاه زلزله

چکیده

در این مقاله به بررسی و ارزیابی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی های منفرد واقع در بالادست شیب ها و مقابسه نتایج آن با جواب‌های حاصل از روش‌های نظری پرداخته شده است. در بررسی آزمایشگاهی، پس از ساخت دستگاه های بارش ماسه و بارگذاری مدل، آزمون های مختلفی روی مدل‌های کوچک مقیاس انجام گرفته است. از سوی دیگر برای یافتن پاسخ‌های نظری از نرم افزاری به نام TRASS استفاده شده که قادر است ظرفیت باربری پی‌های واقع در بالادست شیب ها را در حالت سه بعدی از روش مرز بالای آنالیز حدی محاسبه نماید. مقایسه نتایج، هماهنگی به نسبت خوبی را بین نتایج آزمایشگاهی و نظری نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها