مدل سازی عددی جریان هوا در دودکش خورشیدی (یادداشت فنی)

نویسندگان

1 Professor, Civil Engineering Department, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

2 MSc., Civil Engineering Department, Islamic Azad University of Science & Research, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Islamic Azad University of Tehran South, Tehran, Iran.

چکیده

صنعت ساختمان یکی از پرمصرف‌ترین بخش‌های کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه در مصرف انرژی می‌باشد. درصد قابل توجهی از مصرف انرژی در این بخش صرف سیستم‌های سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع می‌شود. لذا بررسی سیستم‌های تهویه طبیعی به منظور بالا بردن بازدهی و عملکرد آنها از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.در این مقاله، جریان هوا در دودکش خورشیدی به عنوان یک سیستم‌ جدید تهویه طبیعی و سیستم ترکیبی آن با بادگیر از طریق دینامیک سیالات محاسباتی و روش حجم محدود بررسی شده است. بدین منظور و برای شبیه‌سازی آشفتگی جریان در این سیستم‌ها، مدل‌های مختلف آشفتگی از طریق یک آزمون‌ آماری معتبر مقایسه و در نهایت مدلk-eRNG به عنوان بهترین گزینه مورد استفاده قرار گرفت. همچنین اثر افزایش ارتفاع، عرض دهانه و افزایش گرادیان حرارتی دیواره‌ها بر میزان بهبود کارآیی دودکش خورشیدی از طریق محاسبه پارامترهای نرخ جرمی جریان و میانگین سرعت مطالعه شده است.

کلیدواژه‌ها