نویسنده = مسعود متولی
کنترل نیمه‌فعال سازه‌ی یک درجه آزادی به روش PID تحت تحریک زلزله با استفاده از میراگر MR

دوره 45، شماره 7، اسفند 1390، صفحه 775-789

سید امیر کیوان قربانی تنها؛ فلیکس وبر؛ مسعود متولی


مطالعه رفتاری GFRP در محصورسازی المان‌های فشاری و مقایسه با SIFCON

دوره 43، شماره 1، دی 1388

بهاره عبداللهی؛ محمد شکرچی زاده؛ مسعود متولی؛ مهدی بخشی