کنترل نیمه‌فعال سازه‌ی یک درجه آزادی به روش PID تحت تحریک زلزله با استفاده از میراگر MR

نویسندگان

1 Assistant Professor, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

2 Senior Researcher, Empa, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Structural Engineering Research Laboratory.

3 Assistant Professor, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran & Head, Empa, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Structural Engineering Research Laboratory.

چکیده

در این مقاله کنترل ارتعاشات یک سازه‌ی یک درجه آزادی تحت اثر تحریک زلزله به روش نیمه‌فعال و با استفاده از میراگر MR مورد مطالعه قرار گرفته‌است. برای محاسبه نیروی کنترل از الگوریتم PID استفاده شده‌است. نتایج ارائه شده در این مقاله صرفاً مربوط به بخش شبیه‌سازی دینامیکی سازه‌ی مزبور در محیط سیمولینک است. مدل سازه، کنترل‌کننده و حسگرها در محیط سیمولینک ساخته شده و نتایج برای حالات کنترل نشده، کنترل‌شده با سیستم کنترل فعال ایده‌آل، کنترل‌شده با سیستم کنترل نیمه‌فعال ایده‌آل و کنترل‌شده با سیستم کنترل نیمه‌فعال واقعی به دست آمده و مورد مقایسه قرار گرفته‌است. این نتایج نشان می‌دهد که با استفاده از روش کنترل نیمه‌فعال می‌توان ارتعاشات سازه را به میزان چشمگیری کاهش داد به گونه‌ای که نتایج بسیار نزدیک به حالت کنترل فعال باشد.

کلیدواژه‌ها