ملاحظاتی در باره اثر شیب بار بر ضرائب ظرفیت باربری لرزه‌ای پی نواری

نویسندگان

1 Associate Professor, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology.

2 Associate Professor, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

3 Graduate Student, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology.

4 Ph.D Student, Science and Research Branch, Islamic Azad University.

چکیده

محققین پیشین ضرائب ظرفیت باربری لرزه‌ای پی نواری را عمدتا با این فرض متعارف برآورد کردند که نه تنها نیروی حجمی و نیز سربار وارده بر سطح آزاد مجاور پی، بلکه حتی فشار تماس زیر پی، با راستای قائم زاویه‌ای یکنواخت و متناسب با ضریب افقی شتاب زلزله می‌سازند. براستی اگر در قاب‌های خمشی دارای چند دهانه، از بادبند، تکیه‌گاه غلطکی یا برخی عوامل دیگر در مکانیسم باربری افقی سازه استفاده شود و لذا شیب بارهای لرزه‌ای وارده بر کف پی‌ها متفاوت باشد، ظرفیت باربری لرزه‌ای پی‌ها چگونه تغییر خواهد یافت؟ مقاله‌ی حاضر بر آن است تا به این سؤال پاسخ دهد. برای این منظور ضرائب ظرفیت باربری لرزه‌ای پی نواری با بکارگیری روش خطوط مشخصه برآورد و اثر شیب بار کف پی مورد توجه قرار گرفته است. نشان داده شده است که هر قدر شیب بار کف پی کمتر باشد، ظرفیت باربری قائم پی فزون‌تر خواهد شد. همچنین این یافته‌ی محققین پیشین مورد تأکید قرار گرفته است که اثر زلزله بر هر یک از نیروی حجمی خاک و سربار، همانند اثر آن بر شیب بار کف پی، بیش از آن است که نادیده گرفته شود.

کلیدواژه‌ها