شبیه‌سازی عددی پدیده فرا آب در پایه‌های پل (یادداشت فنی)

نویسندگان

1 MSc,.Dept. of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University, I.R. Iran.

2 Professor, Dept. of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University, I.R. Iran.

چکیده

الگوی جریان حول پایه پل و اثرات ثانویه آن به عنوان یکی از مسائل مورد علاقه محققین هیدرولیک میباشد. با توجه به اینکه امروزه روش‌های
عددی تحلیل جریان سیال به عنوان گامی نوین در کنار روش رایج مدل سازی فیزیکی مطرح و با پیشرفت علوم رایانه ای در حال گسترش می‌باشد، در
این مقاله به بحث شبیه‌سازی عددی سه بعدی الگوی جریان حول پایه پل پرداخته شده و نتایج تاثیر پایه پل در تولید فرا آب، مورد بررسی قرار گرفته
است. شبیه‌سازی‌های عددی توسط نرم افزار فلوئنت (نسخه 6) صورت گرفت و برای مدل کردن تغییرات پروفیل سطح آزاد و شبیه‌سازی عددی پدیده
فرا آب از روش کسر حجمی سیال استفاده شده‌است. مقایسه نتایج عددی با نتایج آزمایشگاهی تطابق مناسبی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها