بررسی آسیب پذیری لرز ه‌ای سازه‌های دوبلکسی بتن آرمه در برابر زلزله (یادداشت فنی)

نویسندگان

1 Professor, Civil Engineering Collage, Iran Science & Technology University, Tehran, Iran.

2 Professor, Civil Engineering Faculty, Semnan University, Semnan, Iran.

3 Lecturer, Islamic Azad University – Garmsar Branch, Iran.

چکیده

ملاحظات معماری از قبیل قرارگیری پیلوت و واحدهای تجاری در همکف و جلوگیری از تجّمع ورودی‌های مختلف در مجتمع های آپارتمانی، سازه‌های دوبلکسی را پدید می‌آورد که در آنها کف های طبقات با اختلاف ترازی نسبت به هم در دو یا چند تراز ارتفاعی مختلف ایجاد می شوند. در سازه‌های دوبلکسی عمدة مشکلات ناشی از عدم پیوستگی دیافراگم کف می‌باشد که باعث تغییرات چشم گیری دردوره تناوب، سختی و پخش نیروی زلزله می‌گردد. در این مقاله با آنالیز دینامیکی غیرخطی به کمک نرم افزار IDARC به بررسی موقعیت مکانی و زمانی وقوع اولین ترک و مفصل پلاستیک، طول زمان وقوع اولین‌ها، زمان و مکان وقوع مفصل پلاستیک در ستون‌های کوتاه، شاخص خسارت طبقات و شاخص خسارت کل در سه سازه دوبلکسی 4 ، 8 و 10 طبقه تحت دو نگاشت زلزله طبس و السنترو در PGA های g3/0 ، g5/0 و g7/0 پرداخته شده است . نتایج نشان می‌دهد که در هر دو زلزله ، طبقات بالائی همه سازه ها درg 3/0 دارای بیشترین خسارت می‌باشند. در زلزله طبس، در سازه 8 طبقه در g7/0، شاخص کل خسارت سازه نسبت به سازه‌های 4 و 10 طبقه بیشتر است ولی در زلزله السنترو، علاوه بر g7/0، درg5/0 نیز این امر صادق است. همچنین تحت هر دو زلزله ترک و مفصل تیرها، در تیرهای متصل به ستون فصل مشترک دو قسمت سازه که دارای اختلاف ارتفاع می‌باشند، ایجاد می‌شود و در سازه‌های 4 و 8 طبقه بیشترین خرابی تیرها و ستون‌ها در قسمت کوتاه تر قاب که دارای ارتفاع کمتر می‌باشد و در سازه 10 طبقه در قسمت بلندتر قاب رخ می دهند و ...

کلیدواژه‌ها