اثر ارتفاع سازه در پاسخ لرزه‌ای سازه‌های فولادی با بادبندهای نوین

نویسندگان

1 Associate Professor, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

2 Ph.D. Student, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

چکیده

آلیاژهای حافظه دار شکلی قادر به تحمل کرنش های بزرگ تا حدود هشت درصد بدون ایجاد کرنش پسماند هستند. لذا استفاده از این
مواد در بادبندها به دلیل قابلیت برگردانندگی آنها موجب می شود که سازه تحت بار زلزله دچار تغییر شکل های ماندگار نشود. همچنین
بادبندهای مقید شده در برابر کمانش به دلیل عدم کمانش، باعث شکل پذیری و پایداری بیشتر سازه می گردند. در این مقاله، رفتار لرزه ای
سازه های مهاربندی از نوع آلیاژهای حافظه دار شکلی و مهاربندهای مقید شده در برابر کمانش بررسی شده است. نشان داده شده است که در
سازه های نسبتاً کوتاه، ارجحیت استفاده از هر یک از این دو سیستم نسبت به دیگری، بستگی به شدت تحریکات زمین دارد. همچنین بر خلاف
سازه های کوتاه، در سازه های متوسط استفاده از آلیاژهای حافظه دار شکلی مزیتی ندارد و استفاده از بادبندهای مقید شده در برابر کمانش
ارجحیت دارد.

کلیدواژه‌ها