همگن‌سازی خطی و تعیین پارامترهای ارتجاعی المانهای آجری تقویت شده با پوشش بتن

نویسندگان

1 MSc., Department of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares Univeristy, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares Univeristy, Tehran, Iran.

3 Professor, Department of Civil and Environmental Eng., Tarbiat Modares Univeristy, Tehran, Iran.

چکیده

یکی از روش های متداول تقویت لرزهای ساختمان های بنایی در کشور ما استفاده از پوشش بتن مسلح میباشد. در این روش شبکه میلگردهای قائم
و افقی روی دیوار آجری اجرا شده و سپس با پوشش بتنی پوشیده میشود. در این مقاله مشخصات ارتجاعی دیوار تقویت شده با پوشش بتن مسلح و نیز
دیوار تقویت نشده، که در امر ارزیابی آسیب پذیری با روش های خطی مورد استفاده میباشد، از روی خواص ارتجاعی اجزای آن با استفاده از روش
همگنسازی پیشنهادی محاسبه شده است که در ارزیابی لرزهای به روش خطی میتواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین روابط ساده شده محاسبه
پارامترهای ارتجاعی دیوار تقویت نشده و دیوار تقویت شده ارائه شده است. دقت روش همگنسازی پیشنهادی نیز با روش های مورد استفاده دیگر
محققین مقایسه شده است. از محاسن روش پیشنهادی میتوان به سادگی آن و نیز ارائه یک حل بسته اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها