بررسی عملکرد سه روش کنترل غیرفعال در بهبود پاسخ لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی (یادداشت فنی)

نویسندگان

1 Associate Professor, Center of Excellence for Engineering & Management of Civil Infrastructures, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

2 Associate Professor, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

3 MSc., School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

چکیده

امروزه به منظور کنترل ارتعاشات سازه ای در برابر نیروهای زلزله، از سیستم های مستهلک کننده انرژی استفاده می شود تا ضمن تمرکز تغییرشکل های غیرارتجاعی به هنگام زلزله در این سیستم ها، امر ترمیم و بهسازی سازه ها نیز سهولت یابد. در این مقاله تاثیر کاربرد سه روش کنترل غیرفعال به کمک میراگر ویسکوالاستیک، میراگر جرمی تنظیم شده و جداسازی در کاهش پاسخ لرزه ای سازه ها مانند تغییرمکان، برش پایه و شتاب ایجاد شده در سازه مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور 6 نمونه قاب ساختمانی خمشی با ارتفاع های مختلف از 5 تا 30 طبقه توسط نرم افزارهای اجزای محدود غیرخطی دینامیکی مدل شدند. برای مطالعه رفتار عددی قاب ها در حالات مختلف، مقاطع متعارف برای سازه های نمونه در نظر گرفته شد. سپس سازه ها با استفاده از شتابنگاشت زلزله السنترو تحلیل تاریخچه زمانی شده و نتایج بدست آمده برای قاب ها بررسی شدند. بر اساس نتایج این مقاله، به کمک جداسازی لرزهای نیروی برشی، تغییرمکان و شتاب طبقات سازه کاهش چشمگیر یافتند در حالیکه دو روش دیگر باعث افزایش حداکثر شتاب شدند. اضافه کردن میراگر ویسکوالاستیک در سازه به علت افزایش سختی سازه باعث افزایش برش پایه در قا بها گردید ولی افزودن میراگر جرمی تاثیر چندانی در این رابطه نداشت.

کلیدواژه‌ها