طراحی بهینه تیرهای بتن پیش تنیده با مقاطع T شکل و جعبه‌ای

نویسندگان

1 MSc., School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

2 Professor, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

چکیده

در این تحقیق با توجه به اهمّیّت کاهش مصرف انرژی و تأثیر بسیار زیاد آن در جامعة کنونی، بهینه‌سازی تیر تیپ پل‌های بتن پیش تنیده با مقطع T شکل و جعبه‌ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک مورد توجه قرار گرفته است و با معرفی تابع هدف بر حسب هزینة طرح و توجه به وزن و ابعاد مقطع (به ویژه ارتفاع) با محاسبة دقیق عوامل مهم طراحی به ویژه محاسبة دقیق افت نیرو در تاندون‌های پیش تنیدگی با استفاده از روابط جدید اثبات شده و در نظر گرفتن متغیرهای تأثیرگذار در طراحی بهینه سازی تیرهای بتن پیش تنیده صورت گرفته است. با در نظر گرفتن این افت‌ها روابط تحلیلی دقیق برای به دست آوردن نیروهای داخلی و طراحی حاصل می گردد، و باعث افزایش دقت کار و کسب نتایج دقیق تحلیل به علت کاهش انجام محاسبات عددی می شود. و سرانجام به بررسی نتایج حاصله، برای مقاطع T شکل و جعبه‌ای پرداخته شده‌است، و ارجحیّت مقطع T شکل نسبت به مقطع جعبه‌ای با ارائه‌ی حد دهانه‌ای، از لحاظ هزینه، وزن و ارتفاع مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها