اثر اتساع و شکستگی دانه‌ها بر رفتار حجمی ماسه‌های کربناته (یادداشت فنی)

نویسندگان

1 Assistant professor, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.

2 Assistant professor of Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

3 Assistant professor of Iran University of Science and Technology Tehran, Iran.

چکیده

در این مقاله رفتار حجمی چهار ماسه کربناته با خصوصیات فیزیکی مختلف در آزمایش‌های سه محوری همسان تحکیم یافته زهکشی شده مورد بررسی قرار می‌گیرد. تنوع اشکال دانه‌های صفحه‌ای، سوزنی، زاویه‌دار و نیمه زاویه‌دار متخلخل و غیره و اثر متقابل اتساع و انقباض ناشی از خردشدگی دانه‌ها باعث پیچیده شدن رفتار حجمی در این خاکها در حین بارگذاری می‌شود. نتایج آزمایشها برروی ماسه‌های کربناته مختلف نشان می‌دهد که تا کرنشهای محوری 20%، حالت بحرانی واقعی وجود ندارد و تغییر شکل تحت حجم ثابت مشاهده شده در واقع تعادل بین اتساع و انقباض ناشی از خردشدگی دانه‌ها بوده و یک حالت ظاهری و گذرا می‌باشد. با توجه به مقادیر نسبی این دو کمیت، محل حالت بحرانی ظاهری متغیر بوده و به شکل منحنی است و تابع نسبت منافذ اولیه، مقدار اتساع، مقدار شکستگی دانه‌ها و اندازه تنش‌های همه جانبه است.

کلیدواژه‌ها