رفتار نگاری تونل گاوشان با استفاده از نتایج ابزار دقیق

نویسندگان

1 Assistant professor, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

2 MSc., School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

چکیده

تونل انتقال آب گاوشان به طول 20/20 کیلومتر در 38 کیلومتری جنوب شهرستان سنندج و در مجاورت جاده اصلی سنندج- کرمانشاه واقع شده است. مسیر تونل از لحاظ زمین‌شناسی از تنوع بالایی برخوردار است به‌طوری که در برگیرنده توده سنگهای با کیفیت مهندسی بالا تا توده سنگ های با کیفیت ضعیف می‌باشد. وضعیت حفاری تونل در هر یک از محدوده‌های زمین‌شناسی متفاوت بوده و از روشهای حفاری مکانیزه تا روشهای سنتی حفاری دستی را در بر می‌گیرد. از میان ابزار بکار رفته در تحلیل پایداری فضاهای زیر زمینی، همگرایی سنج ها به دلیل ویژگی های خاص کاربردی و هم چنین سهولت کاربرد و ارزانی، استفاده بیشتری دارند. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات موجود و نتایج به دست آمده از مترهمگرایی سنجی و آنالیز ریاضی، نسبت تنش در محیط از آنالیز برگشتی محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها