معادل‌سازی بار تصادفی زلزله به بار یکنواخت برای بررسی روانگرایی

نویسندگان

1 MSc,. School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

2 Associate Professor, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

3 Assistant Professor, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

چکیده

روانگرایی بوجودآمده توسّط زلزله، یکی از عوامل عمده‌ی تخریب سازه‌های بناشده بر روی ماسه‌ها است. در طول زلزله ساختار زمین و خاک، در معرض لرزش‌های بسیار نامنظّم قرار می‌گیرد. بزرگای تنش برشی اعمال‌ شده بر المان خاک، تصادفی و متغیّر است. به منظور ارزیابی اثر این نامنظّمی، چندین روش میانگین‌گیری به کار گرفته می‌شود تا به وسیله آن‌ها یک تاریخچه‌ی زمانی پیچیده‌ی تنش به تعدادی سیکل تنش هارمونیک با دامنه‌ی ثابت تبدیل شود. علّت این معادل‌سازی، ساد‌ه‌گی انجام آزمایش با روش بارگذاری معادل هارمونیک است و در اغلب تست‌های آزمایشگاهی از روش بارگذاری معادل استفاده می‌شود. در تحقیق حاضر، رفتار ماسه در اثر بارگذاری غیرمنظّم و تصادفی، مورد بررسی واقع شده‌است. با ساخت یک دستگاه سه‌ محوری سیکلی می‌توانیم هرگونه الگوی تنش انحرافی را بر نمونه‌ی خاک وارد کنیم. در این تحقیق از رکوردهای زلزله کوجاالی، بر روی نمونه‌هایی از ماسه‌ی فیروزکوه شماره‌ی 161، اعمال گردیده‌است. نهایتاً ضریب کاهش تنش، به منظور تبدیل بارگذاری نامنظّم و تصادفی زلزله، به بارگذاری هارمونیک، در آزمون‌های آزمایشگاهی ارائه شده و با مقادیر توصیه‌شده در آیین‌نامه‌های موجود مقایسه گردیده‌است.

کلیدواژه‌ها