اثر نیروی محوری روی رفتار اتصال خمشی با صفحه انتهایی بلند

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله رفتار یکی از اشکال اتصال خمشی با صفحه انتهایی بلند با چهار پیچ و بدون سخت‌کننده، به روش اجزاء محدود تحت اثر بار محوری، ارزیابی و بررسی شده است. در مدل اجزاء محدود تمامی اثرات غیر خطی شامل رفتار مصالح و هندسه در نظر گرفته شده است. به این منظور مطالعه روی رفتار اتصال تحت ترکیب بارهای ذکر شده (نیروی محوری و لنگر خمشی) صورت گرفته و منحنی‌های اندرکنش نیروی‌‌‌ محوری - لنگر خمشی ترسیم گردید. ملاحظه گردید که وجود نیروی محوری با میزان کم هم (نسبت به نیروی تسلیم مقطع تیر)، می‌تواند موجب تغییر در مود گسیختگی اتصال و در نتیجه تغییر در ظرفیت خمشی پیش‌بینی شده اتصال شود. همچنین ملاحظه گردید که شکل عمومی نمودار اندرکنش نیروی ‌محوری - لنگر خمشی تابع ابعادبندی اتصال نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها