تحلیل پیشرفتة قاب‌های فولادی دو بعدی با عضوهای دارای نقص انحنای نخستین

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

شکم‌دادگی عضو های سازه یا انحنای نخستین یکی از رایج‌ترین نقص ها در فرآیند ساخت و نصب سازه ها است. شیوه ی پیشنهادی این مقاله، شکم‌دادگی را به طور صریح الگوسازی می‌کند و اثر آن را در ماتریس سختی جزء وارد می‌سازد. ماتریس سختی مماسی ناکشسان جزء تیر- ستون دارای انحنای نخستین، زیر اثر نیروی محوری، لنگرهای گرهی و بار گسترده ی میانی حساب می‌شود. بر پایه ی این ماتریس، تحلیل پیشرفته ی قاب‌های فولادی دو بعدی انجام می‌پذیرد. در این روش، می توان هر عضو را تنها با یک جزء الگوسازی کرد و برای عضوهای فشاری و کششی، رابطه‌ای یکسان را به کار ‌برد. نمودار بار- تغییرمکان فن پیشنهادی با تحلیل‌های دقیق ناحیه ی خمیری مقایسه می‌شود و در بیشتر نمونه‌های عددی، هم‌خوانی خوبی وجود دارد. نتیجه‌ها نشان می‌دهند که جزء پیشنهادی، مسیر ایستایی را به گونه‌ای مناسبی می پیماید و به خوبی ظرفیت باربری ناکشسان مرتبه ی دوم قاب‌های فولادی را برآورد می کند.

کلیدواژه‌ها