کلیدواژه‌ها = تکینگی.
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل دینامیکی فضای کامل همسانگرد جانبی با صفحه صلب دایره‌ای

دوره 45، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 741-752

عزیزالله اردشیر بهرستاقی؛ مرتضی اسکندری قادی