تحلیل دینامیکی فضای کامل همسانگرد جانبی با صفحه صلب دایره‌ای

نویسندگان

1 Graduate student of Mazandaran University of Science And Technology.

2 Associate Professor, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, I.R. Iran.

چکیده

در این مقاله یک فضای کامل با رفتار همسانگرد جانبی به همراه یک دیسک صلب دایره‌ای به عنوان ناهمگنی در محیط در نظر گرفته می‌شود. صفحه صلب تحت اثر حرکت عمود بر صفحه با فرکانس دلخواه قرار می‌گیرد و محور همسانگردی محیط موازی با امتداد حرکت فرض می‌شود. تحلیل محیط همسانگرد جانبی اطراف صفحه تحت تحریک فوق هدف این مقاله می‌باشد. بدین منظور معادلات حرکت حاکم بر سیستم در حالت متقارن محوری در مختصات استوانه‌ای بیان می‌شوند. این معادلات با استفاده از روش توابع پتانسیل مجزا شده و معادله حاکم بر تنها تابع پتانسیل با استفاده از تبدیل هنکل حل می‌شود. به منظور تعیین ثابت‌های جواب، شرایط مرزی مربوط به تنش‌ها و تغییرمکان‌ها در راستای قائم به صورت معادلات انتگرالی دوگانه نوشته می‌شوند. معادلات انتگرالی دوگانه به دست آمده، به کمک روش نوبل به معادله انتگرالی فردهلم نوع دوم تبدیل شده که در حالت‌های خاص به صورت تحلیلی حل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها